Polityka prywatności

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Niniejsza polityka prywatności określa przyjęte przez nas zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest:

Luiza Sokołowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „CHALLENGER” Luiza Sokołowska, NIP 9720943668

(dalej zwani łącznie „Administratorem”).

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem pod adresem: ul. Garbary 95/10, 61-757 Poznań pod numerem telefonu: +48 605-831-534 lub poprzez email: kancelaria@sokolowski-finanse.pl

Źródło pozyskania danych osobowych

Państwa dane osobowe są pozyskiwane w toku kontaktu z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowych udostępnionych w serwisie, poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego.

Państwa dane osobowe mogą być również pozyskane od podmiotów trzecich oraz z ogólnodostępnych rejestrów.

Zakres, cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku kontaktu z Administratorem za pomocą serwisu lub danych kontaktowych podanych w serwisie, Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,

oraz ewentualnie inne dane, które Państwo podali,

w celu nawiązania z Państwem kontaktu, przechowywania prowadzonej korespondencji, a także w celu ustalenia, dochodzenia, obrony lub egzekucji roszczeń w związku z przesłanym zgłoszeniem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku zawarcia przez Państwa umowy z Administratorem, dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przekazanie przez Państwa danych osobowych w celach wskazanych powyżej ma charakter dobrowolny. W przypadku, jeśli nie zgodzą się Państwo na ich przekazanie, kontakt z Administratorem lub zawarcie umowy nie będą możliwe.

Okres przetwarzania

Państwa dane będziemy przechowywać nie dłużej niż jest to konieczne, maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

W razie takiej konieczności Państwa dane mogą zostać udostępniane zewnętrznym dostawcom usług księgowych oraz usług IT, obsługującym nasze systemy informatyczne.

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich. Dane te nie będą również służyły do wydania decyzji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania lub profilowania.

Prawa przysługujące Państwu związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

a) prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

b) prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

c) prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

f) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych,

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt Państwa z nami (dane kontaktowe określone powyżej) i w przesłanym wniosku o określenie Państwa żądania.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe z niezgodnie z obowiązującym prawem.